UNCITRAL právní rámec pro výkon mediačních dohod se posouvá opět o krok blíže k cíli

Dne 26. června byly na 51. zasedání UNCITRAL schváleny závěrečné návrhy Úmluvy o výkonu mediačních dohod („Úmluvy“) a s tím spojeného Modelového zákona. Schválení výše zmíněných dokumentů představuje vyvrcholení příprav a dlouhých jednání Pracovní skupiny II UNCITRAL, jejímž cílem bylo zavedení mezinárodního režimu pro mezinárodní mediační dohody, a to v režimu, který je obecně podobný Newyorské úmluvě.

Vzhledem k debatám, které probíhaly ohledně rostoucích nákladů a času spojených s mezinárodním rozhodčím řízením, se v posledních letech začala obracet větší pozornost k mediaci, jakožto nástroji řešení mezinárodních sporů.

I přes veškeré výhody mediace, měl tento způsob řešení konfliktů jeden značný nedostatek. Neexistoval komplexní právní rámec, který by stranám sporu po dosažení mediační dohody umožnil její mezinárodní vymáhání, a to bez dalšího. Jako důsledek byla preferována mezinárodní obchodní arbitráž, neboť široce přijatá Newyorská úmluva o vymahatelnosti rozhodčích nálezů z roku 1958 poskytuje předvídatelný rámec pro uznávání a výkon rozhodčích nálezů. Podle Newyorské úmluvy požívají rozhodčí nálezy stejnou ochranu jako rozhodnutí vnitrostátního soudu.

Oproti tomu v případě mezinárodních mediačních dohod byly strany doposud nuceny zahájit samostatné řízení u národních soudů za účelem zajištění plnění mediačních dohod. Toto vedlo ve své podstatě k založení nového sporu a ke zvýšení nákladů, spojených s předmětem sporu.

Dne 26. června byly na 51. zasedání UNCITRAL schváleny závěrečné návrhy Úmluvy o výkonu mediačních dohod („Úmluvy“) a s tím spojeného Modelového zákona. Schválení výše zmíněných dokumentů představuje vyvrcholení příprav a dlouhých jednání Pracovní skupiny II Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo („UNCITRAL“), jejímž cílem bylo zavedení mezinárodního režimu pro mezinárodní mediační dohody, a to v režimu, který je obecně podobný Newyorské úmluvě.

Předpokládá se, že Úmluva bude nazvána Singapurská mediační úmluva a bude podepsána na slavnostním ceremoniálu v Singapuru v roce 2019. Úmluva pak musí být ratifikována nejméně třemi členskými státy, aby vstoupila v platnost.

Úmluva a Vzorový zákon byly navrženy tak, aby se vztahovaly na všechny mezinárodní dohody vyplývající z mediace, které byly uzavřené stranami písemně. Tyto instrumenty mohou sloužit k vymáhání mediačních dohod plynoucích z obchodních sporů s výjimkou sporů vyplývajících z transakcí uskutečněných pro osobní, rodinné nebo domácí účely, které se týkají rodinných nebo dědických záležitostí nebo vyplývajících z pracovněprávních otázek.

Dále tyto nástroje nebudou zahrnovat dohody o vypořádání, které byly schváleny soudem nebo byly uzavřeny v průběhu řízení před soudem, nebo ty, které jsou vykonatelné jako arbitrážní nálezy.

Díky výše zmíněným krokům nabude mediace bezpochyby důvěryhodnosti, jakožto vhodný
nástroj pro mezinárodní řešení sporů.

---

Zdroje:
1. Settlement of commercial disputes. International commercial mediation: draft convention on international settlement agreements resulting from mediation. Citováno dne: 2. 7. 2018. Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/012/07/PDF/V1801207.pdf?OpenElement 
2. Settlement of commercial disputes. International commercial mediation: draft model law on international commercial mediation and international settlement agreements resulting from mediation. Citováno dne: 2. 7. 2018. Dostupné z: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V18/012/01/PDF/V1801201.pdfOpenElement
3. New Convention on the Enforcement of Mediation Settlement Agreements Approved. Herbert Smith Freehills - Arbitration Notes. Citováno dne: 2. 7. 2018. Dostupné z: https://hsfnotes.com/asiadisputes/2018/06/28/new-convention-on-the-enforcement-of-mediation-settlement-agreements-approved/.