Často kladené otázky

Otázka: V jakých sporech se může mediace uplatnit?

Mediace může nalézt své praktické využití:

 • Ve sporech občanskoprávních – nejčastěji lze mediaci efektivně využít u sporů sousedských, sporů spotřebitelských, sporů plynoucích ze smluv a z ujednání v nich obsažených, u sporů mezi dědici, u sporů ve věci náhrady škody, odpovědnosti za vady, pozdního plnění, u sporů plynoucích z nájemních vztahů atd.
 • Ve sporech obchodních – půjde nejen o případy sporů plynoucích ze vzájemných obchodních vztahů mezi podnikateli, ale též o spory vznikající uvnitř podnikatelských subjektů (obchodních společností, družstev), tedy o spory mezi společníky či členy navzájem, o spory mezi osobami ve funkci statutárních či jiných orgánů, o spory mezi statutárními orgány a společníky či členy atd.
 • V mezinárodních obchodních sporech.
 • Ve sporech pracovněprávních – mediace se může uplatnit nejen u sporů vznikajících mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem ve všech fázích vzniku, existence i zániku pracovního poměru (nebo některé z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), ale mediace může pozitivně pomoci i při hledání všeobecně přijatelného obsahu kolektivní smlouvy v rámci jednání tripartity.
 • Ve sporech rodinných – nejčastěji půjde o spory plynoucí z vypořádání společného jmění manželů, kdy mediace může sehrát velmi efektivní roli při uspořádání vzájemných vztahů v rámci tzv. nesporného rozvodového řízení. U rodinných věcí se však mediace uplatňuje též při řešení sporů z výživného a zejména též při řešení uspořádání styku rodičů s nezletilým dítětem po rozvodu manželství (v tomto případě jde však o zcela specifickou oblast poskytování mediačních služeb, která vyžaduje zvláštní odborné znalosti a zkušenosti mediátorů).
 • Ve sporech zdravotnických – může jít o řešení sporů vznikajících nejen mezi zdravotnickým zařízením (lékařem) a pacientem, o spory mezi zdravotnickým zařízením a zdravotní pojišťovnou, příp. o spory mezi zdravotnickými zařízeními navzájem.
 • Ve sporech z elektronických komunikací – mediace se může efektivně uplatnit nejen ve sporech mezi poskytovateli služeb elektronických komunikací a jejich uživateli (účastníky), ale též ve sporech mezi poskytovateli těchto služeb navzájem.
 • Ve sporech z práv k duševnímu vlastnictví – práv autorských a práv průmyslových.
 • Ve sporech o doménová jména – a to národní i mezinárodní.

Otázka: Jaké jsou hlavní výhody mediace?

Mezi hlavní výhody mediace patří:

 • Efekt vítěz – vítěz obě strany sporu odcházejí s pocitem dosažení vzájemně přijatelného řešení a se schopností spolu dále spolupracovat a komunikovat.
 • Efektivita a rychlost značná úspora času proti civilnímu řízení soudnímu nebo proti rozhodčímu řízení.
 • Nízké náklady.
 • Dosažená dohoda odpovídá a hájí oprávněné zájmy obou stran sporu.
 • Jistota výsledku – mediační dohoda je vytvořena stranami sporu a je odrazem jejich vůle a zájmů; na rozdíl od soudního či rozhodčího řízení strany sporu nejsou při mediaci závislé na rozhodnutí (na názoru, stanovisku) nezávislé třetí osoby (soudce, rozhodce).
 • Mediační dohoda může být učiněna vykonatelným exekučním titulem.
 • Po dobu mediace nemůže být právo promlčeno.

Otázka: Jaké jsou zásady, jimiž se mediace řídí?

Mezi hlavní zásady mediace patří:

 • Dobrovolnost (mediace je zcela dobrovolná a nikdo nemůže být nucen k účasti na mediačním jednání; každá ze stran sporu, jakož i mediátor, může kdykoli mediaci ukončit).
 • Důvěrnost (co zazní v průběhu mediačního jednání, nemůže být k tíži strany, která informaci sdělila, použito v případném následném soudním nebo rozhodčím řízení).
 • Povinnost mlčenlivosti (mediátor je povinen zachovávat absolutní mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, o kterých se v průběhu mediace dozvěděl, a této mlčenlivosti může být zproštěn pouze stranami sporu).
 • Neformálnost mediačního jednání (mediace nemá pevně stanovený procesní postup, a její průběh tak plně závisí na stranách sporu a jejich dohodě s mediátorem).
 • Nestrannost a nezávislost mediátora (mediátorem musí být osoba odborně vzdělaná, která nemá žádný vztah k osobám sporu nebo k předmětu sporu, nedohodnou-li se strany s mediátorem jinak).

Otázka: Jak si sjednat mediaci?

Mediaci jako způsob řešení sporů si lze sjednat před tím, než spor mezi stranami vznikne. Dohodu o realizaci mediace je v takovém případě nutno učinit součástí obsahu smluvních ujednání, a to v podobě tzv. mediační doložky – viz níže.

Mediaci si lze sjednat i poté, co vznikl spor, ovšem za předpokladu, že se strany sporu na mediaci dohodnou a určí osobu mediátora.

Mediace může být zahájena i z podnětu pouze jedné ze stran sporu. V takovém případě bude kontakt s druhou stranou sporu uskutečněn již přímo mediátorem, přičemž mediace bude provedena pouze za předpokladu, že s jejím uskutečněním vysloví druhá ze sporných stran svůj souhlas (vyjádřený uzavřením dohody o provedení mediace).

Podnět k mediaci může dát i soud v probíhajícím soudním řízení. V takovém případě soud přeruší řízení a uloží stranám první setkání se zapsaným mediátorem v rozsahu maximálně tří hodin. Na tomto setkání si strany vyslechnou všechny potřebné informace k tomu, aby mohly učinit informované rozhodnutí o tom, zda mediaci zahájí, či nikoli (zda tedy s mediátorem uzavřou smlouvu o provedení mediace).

Vzor mediační doložky

Obě smluvní strany se zavazují, že v případě sporu, který vznikne z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se nejprve pokusí o vyřešení tohoto sporu mediačním jednáním, a teprve v případě neúspěchu mediace uplatní své sporné právo v soudním (rozhodčím) řízení.

K tomu lze dodat: „Smluvní strany jmenují mediátorem…….. 

Upozorněme však, že mediační doložka nemůže stranám sporu (i přes svoji existenci) v uplatnění sporného práva u soudu nebo v rozhodčím řízení (i bez předchozího využití mediace) zabránit.