Probační a mediační služba

Mediace v trestní justici

Mediace v trestní justici je jedním z nástrojů řešení trestného činu a jeho následků mezi pachatelem a obětí. Tento typ mediace zprostředkují mediátoři z Probační a mediační služby (PMS), jejich služby jsou bezplatné.

K mediaci přistupují obě strany - pachatel i poškozený - dobrovolně. Mediátor z PMS, který mediaci domlouvá, organizuje a řídí, zachovává vstřícný a vyvážený přístup k oběma stranám. Napomáhá jim nalézt řešení, nejen v oblasti náhrady škody, ale i co do vysvětlení, proč k trestnému činu došlo.

Poškozenému mediace nabízí možnost pochopení situace a okolností trestného činu, a zvyšuje pravděpodobnost rychlé náhrady škody. Obviněnému umožňuje vyjádřit omluvu, vysvětlit jednání a odčinit důsledky spáchaného trestného činu. Mediace je provázaná s trestním řízením, a její výsledky jsou v něm také zohledněny. Trestní řád umožňuje státním zástupcům a soudcům v případě úspěšné mediace zastavit trestní řízení. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím tzv. odklonů (diversion). Ty jsou upraveny v trestním řádu jako podmíněné zastavení trestního stíhání (§ 307) a narovnání (§ 309). Takový postup se vztahuje na trestné činy, kde horní hranice trestu nepřesahuje pět let.

Mediace ale může být podkladem pro uložení alternativního trestu či opatření, když není splněna podmínka pro odklon.

Poslání Probační a mediační služby

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality.

Probační a mediační služba představuje relativně novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multidisciplinární profese v systému trestní justice.

Cíle činnosti PMS

Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

Střediska PMS