Mediátor roku 2019

Na 25. března 2019 pro vás, mediátory a zájemce o mediaci, chystáme diskusní a společenské setkání Mediátor roku 2019. Zajímá vás, jaký bude program? Více informací níže. Těšíme se na vás!

Centrum pro řešení sporů s.r.o. a Epravo.cz

      

pořádají
diskusní a společenské setkání

MEDIÁTOR ROKU 2019

konané v prostorách vysoké školy CEVRO Institut, z.ú., Jungmannova 28/17, Praha 1, v pondělí 25. března 2019 od 9.00 do 19.00 hod.

Obsahem společného setkání bude kromě diskuse nad aktuálními tématy mediace a jejího společenského uplatnění v prostředí právního řádu České republiky také vyhlášení prvního ročníku soutěže MEDIÁTOR ROKU 2020.

Účastnický poplatek činí 950 Kč a zahrnuje účast na diskusním a společenském setkání, výtisk Katalogu mediátorů 2019, občerstvení (mimo oběd), číši vína a závěrečný raut. Registrovat se můžete zde.

***

Proč Mediátor roku?

Mediace stojí v České republice před významným mezníkem.

Na jedné straně praktické zkušenosti a také statistiky ukazují, že obliba mediace ve společnosti roste a že i soudy začínají mediaci stále více vnímat jak prostředek, který jim umožňuje efektivnější a rychlejší ukončení vedených řízení.

Na straně druhé jsme však současně svědky toho, že v rámci přípravy věcného záměru nového civilního řádu soudního (má nahradit stávající občanský soudní řád) dochází k zásadnímu nepochopení významu prvního setkání s mediátorem a tento, pro mediaci zcela zásadní institut, má být z právního řádu vypuštěn.

Domníváme se proto, že je třeba, aby mediátoři více než kdy dříve vyjádřili svá stanoviska a podporu mediace. Aby projevili schopnost semknout se ke společnému cíli, kterým je zachování úpravy prvního setkání s mediátorem v právním řádu České republiky způsobem, který bude umožňovat další rozvoj mediace. Při neexistenci profesní komory mediátorů je však dosažení společného postupu obtížné.

Abychom podpořili mediaci a vytvořili platformu pro skutečně diskusní a společenské setkání mediátorů, jehož nedílnou součástí bude i propagace mediace v očích široké veřejnosti i jiných profesí (advokátů, soudců atd.), rozhodli jsme se uspořádat setkání, které bude především platformou pro vyjádření názorů, stanovisek a dobrých i špatných zkušeností z praxe. Platformou, která může být podkladem pro užší sepětí mediátorů a pro vyjádření jejich společných zájmů a postojů.

Pro diskusní část setkání jsme pro rok 2019 vybrali dvě témata, která považujeme za skutečně aktuální a zásadní, a to „První setkání s mediátorem“ a „Uzavírání mediační dohody“ (blíže viz program). Současně chceme vyjádřit poděkování mediátorům, kteří se o propagaci mediace a její podporu ve společnosti svou aktivní činností zasloužili či zaslouží. 

Proto jsme se rozhodli, že počínaje rokem 2019 budeme pořádat soutěž Mediátor roku, v jejímž rámci chceme v jednotlivých kategoriích, které na setkání vyhlásíme, ocenit nejlepší mediátory v ČR.

Rok 2019 přitom považujeme za jakýsi „nultý“ ročník, v němž Vám chceme koncepci soutěže blíže představit a současně uvést první vybrané osobnosti do Síně slávy. Domníváme se, že i toto každoroční „klání“ mediátorů může pozitivně přispět k propagaci činnosti mediátorů a může vést k dalšímu rozšiřování kladného vnímání mediace v celé společnosti.

***

Podrobný program

08.30-09.15

Registrace účastníků / coffee break

09.15-09.30

Zahájení a úvodní slovo

09.30-11.45

09.30-10.30

10.30-11.45

Dopolední téma: První setkání s mediátorem

Diskusní příspěvky:

  • Mgr. Veronika Navrátilová, Ministerstvo spravedlnosti ČR
  • Mgr. Šárka Hájková, soudce
  • PhDr. Dana Potočková, MA, MDR, mediátorka
  • Mgr. Robin Brzobohatý, mediátor

Diskuse k tématu

11.45-12.00

Coffee break

12.00-12.30

Vyhlášení vítězů mediační soutěže

Mediátor roku 2019

Vyhlášení soutěže Mediátor roku 2020

12.30-12.45

Křest Komentáře k zákonu o mediaci

12.45-14.00

Oběd* 

14.00-16.30

14.00-15.00

15.00-16.30

Odpolední téma: Uzavírání mediační dohody

Diskusní příspěvky

  • JUDr. Anna Márová, LLM, mediátorka a advokátka
  • JUDr. Martin Svatoš, Ph.D., mediátor
  • JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., soudce
  • JUDr. Ing. Miloš Olík, Ph.D., LL.M., FCIArb, mediátor a advokát

Diskuse k tématu

16.30-17.00

Shrnutí diskuse a zakončení setkání

17.00

Závěrečný raut

*Není součástí poplatku za událost.

***

Registrovat se můžete zde.

***

Partneři: