Jak si správně vybrat mediátora

Pokud stojíte před rozhodnutím, jakého mediátora si vybrat, je třeba zvážit několik věcí a především zohlednit, v jakých souvislostech si mediátora potřebujete zvolit.

V první řadě je třeba zdůraznit, že mediační služby na území ČR mohou poskytovat jak tzv. zapsaní mediátoři, tak osoby, které mediační služby nabízejí a uskutečňují pouze na základě živnostenského oprávnění. Tyto osoby se dle zákona o mediaci nemohou označovat jako zapsaní mediátoři, obvykle proto používají pro označení své činnosti obraty jako zprostředkování řešení sporů, smírné vyjednávání, konciliace apod.

Hlavní rozdíl mezi zapsanými mediátory a osobami působícími v této oblasti pouze na základě živnostenského oprávnění spočívá v tom, že zapsaní mediátoři prokázali svoji odbornost a profesionalitu úspěšným vykonáním specializované zkoušky u ministerstva spravedlnosti (alt. u České advokátní komory pro mediátory advokáty a advokátní koncipienty) a byli zapsáni do seznamu mediátorů vedeného ministerstvem spravedlnosti (seznam zapsaných mediátorů je k dispozici na stránkách www.justice.cz).

Lze tedy říci, že u zapsaných mediátorů je garantována jejich odbornost a znalost všech postupů a mediačních technik, neboť tato skutečnost byla prověřena vykonáním odborné zkoušky.

Jak již bylo zdůrazněno, zákon o mediaci nestanoví, že by mediační služby na území ČR mohla nabízet pouze osoba zapsaná v seznamu mediátorů. Činit a nabízet své služby tak může kdokoliv (nejčastěji se hovoří o nezapsaných mediátorech), a to pouze na základě živnostenského oprávnění, aniž by byly zkoumány odborné znalosti a dovednosti (k získání příslušného živnostenského oprávnění totiž stačí pouze svéprávnost a prokázání bezúhonnosti). Jediným omezením pro skupinu nezapsaných mediátorů v praxi je, že nemohou (jde o zákonný zákaz) používat pro svoje označení termínů zapsaný mediátor či zapsaná mediátorka, nebo slovního spojení obdobného významu a podoby.

Pokud budete stát před rozhodnutím, kterého mediátora vybrat, zvažujte nejprve, zda budete požadovat státní garanci odbornosti v podobě vykonání zkoušky mediátora, a tím pádem hledat v seznamu zapsaných mediátorů, nebo zda spíše budete vybírat podle osobních dovedností, prezentace, curiculla a nahlédnete i do seznamu tzv. nezapsaných mediátorů. Katalog umístěný na stránkách Vám příslušný filtr nabízí, a umožňuje tak rychlou orientaci při volbě.

Při rozhodování važte ještě jednu okolnost, a to, zda Vás na mediaci odkázal obecný soud v soudním řízení. Soud totiž (dle §100 odst. 2 občanského soudního řádu) může stranám (účastníkům) řízení nařídit jen první setkání se zapsaným mediátorem, a to v rozsahu 3 hodin. Platí přitom, že pokud se účastníci bez zbytečného odkladu nedohodnou na osobě mediátora, vybere jej, opět ze seznamu vedeného ministerstvem, soud.

V případě mediací uskutečněných v rámci soudního řízení by tak měl být výběr mediátora omezen pouze na osoby zapsané v seznamu mediátorů (na zapsané mediátory).

Hledáte odpověď na otázky ohledně mediace?

Jméno:
Email:
Telefon:
Zpráva:
Opište kód: captcha