Všeobecné obchodní podmínky
služeb komunitního webového portálu www.mediace.cz

společnosti Centrum pro řešení sporů s.r.o.,
se skutečným sídlem Politických vězňů 760, 252 62 Horoměřice, IČO: 24736244,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 170035,
jako provozovatele portálu www.mediace.cz  

(dále jen „Provozovatel“)

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují:

 • podmínky užívání digitální platformy webového portálu mediace.cz, jenž slouží především k prezentaci nabídek medičních služeb mediátorů a služeb vzdělávání v oblasti mediace, jakož i ke snadnému vyhledávání těchto služeb dle zadaných kritérií (dále jen „Portál“),
 • práva a povinnosti Provozovatele a Uživatele služeb Portálu.

Tyto VOP zavazují každou fyzickou či právnickou osobu, která bude využívat služeb Portálu k prezentaci svých mediačních služeb nebo služeb v oblasti vzdělávání a která za tím účelem uzavře s Provozovatelem příslušnou Smlouvu (dále jen „Uživatel“).

VOP se stávají součástí všech smluvních vztahů mezi Provozovatelem a Uživatelem, jež byly uzavřeny při využívání nebo v souvislosti s využíváním Portálu. V případě rozporu mezi těmito VOP a Smlouvou mají přednost smluvní ujednání.

I. Podmínky užívání Portálu

 1. Registrace
  1. Služby Portálu může Uživatel začít využívat po provedení řádné Registrace. Registrace probíhá dle instrukcí uvedených na Portálu a je bezplatná.
  2. Součástí Registrace může být ověření e-mailové adresy Uživatele. V případě, že správnost e-mailové adresy Uživatele nebude potvrzena do deseti (10) dnů od doručení ověřovacího emailu, může Provozovatel Registraci zrušit i bez předchozího upozornění.
  3. V rámci Registrace Uživatel vyjadřuje souhlas s tím, že se řádně seznámil s těmito VOP, že jim rozumí a je obeznámen s jejich obsahem.
 2. Osobní sekce a profil
  1. Po provedení řádné Registrace může Uživatel v rámci Osobní sekce vytvořit svůj Profil (dále jen „Profil“), který obsahuje prezentaci jím nabízených služeb (mediačních služeb nebo vzdělávacích aktivit v oblasti mediace). Profil je zabezpečen uživatelským jménem (e-mailem) a heslem zadaným při Registraci. Provozovatel neodpovídá za zneužití přihlašovacích údajů Uživatele ani za jakoukoli újmu vzniklou Uživateli, příp. třetím osobám v důsledku takového zneužití.
  2. Provozovatel se zavazuje poskytovat technickou podporu Osobní sekce a Profilu v pracovních dnech v čase od 09:00 do 16:00 hod. V případě potřeby technické podpory se na Provozovatele lze obrátit prostřednictvím e-mailové adresy info@mediace.cz.
  3. Profil nemusí být na Portálu dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Případná nedostupnost se nepovažuje za pochybení na straně Provozovatele a Uživateli nevznikají v jejím důsledku vůči Provozovateli žádná práva.
  4. Uživatel je oprávněn kdykoliv svůj Profil zrušit na základě žádosti odeslané Provozovateli. Provozovatel se zavazuje zrušit Profil do tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti.
  5. Provozovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění omezit nebo zcela zamezit přístup třetích osob k Profilu Uživatele, pokud Uživatel:
   • šíří informace, které jsou způsobilé poškodit dobré jméno Portálu nebo Provozovatele, či jeho obchodních partnerů, nebo informace, jež jsou v rozporu s cílem rozvoje a podpory mediace v České republice,
   • užívá Portál v rozporu se smlouvou a těmito VOP,
   • činí pokusy o automatické či hromadné kopírování obsahu Portálu,
   • založil Osobní sekci a Profil na základě nepravdivých nebo zavádějících údajů,
   • porušil povinnost mlčenlivosti dle Smlouvy a těchto VOP, či se jinak dopustil závažného nebo opakovaného porušení Smlouvy nebo těchto VOP.
 1. Licence
  1. Portál a jeho obsah jsou ve smyslu autorského zákona autorským dílem. Výkon práv k autorskému dílu přísluší vlastníkovi Portálu a s jeho souhlasem Provozovateli Portálu.
  2. Provozovatel se souhlasem vlastníka Portálu uděluje Uživateli nepřenosné, nevýhradní a odvolatelné právo užívat Portál (licenci) v souladu se Smlouvou a těmito VOP. V rámci licence není Uživatel oprávněn Portál měnit, upravovat nebo do něj zasahovat, ani rozmnožovat, rozšiřovat či vydávat za vlastní jeho obsah.
 2. Práva a povinnosti Uživatele a Provozovatele
  1. Uživatel se uzavřením Smlouvy a přijetím těchto VOP zavazuje, že prostřednictvím svého Profilu poskytne třetím osobám (zájemcům o jeho služby) pouze pravdivé a aktuální informace o své osobě a jím nabízených a poskytovaných službách (mediačních službách nebo vzdělávacích aktivitách v oblasti mediace).
  2. Uživatel přijetím VOP stvrzuje, že jeho odbornost, zkušenosti a dovednosti prezentované v rámci Profilu jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti.
  3. Provozovatel neodpovídá za obsah, aktuálnost a pravdivost informací poskytnutých Uživatelem, jež jsou obsahem jeho Profilu a jsou zveřejňovány na Portálu.
  4. Uživatel souhlasí s tím, že jím poskytnuté údaje, jež tvoří obsah jeho Profilu a jsou zveřejněny prostřednictvím Portálu, jsou veřejně přístupné. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv újmu způsobenou zveřejněním údajů třetím osobám, ani nenese jakoukoliv odpovědnost za případné porušení autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví, které by tím mohlo být způsobeno.
  5. Uživatel uděluje Provozovateli oprávnění kdykoliv si ověřit pravdivost a aktuálnost informací, které jsou o Uživateli v rámci jeho Profilu na Portálu zveřejněny.
  6. Uživatel je oprávněn kdykoliv informace, které jsou o Uživateli v rámci jeho Profilu na Portálu zveřejněny, aktualizovat či jinak upravovat.
  7. Uživatel se zavazuje informovat Provozovatele o jakékoliv překážce bránící v dostupnosti Uživatele nebo jeho služeb, a to bez zbytečného odkladu poté, co taková překážka nastane (a to i v případě předem plánovaných překážek), včetně uvedení předpokládané délky trvání překážky. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy a těchto VOP.
  8. Provozovatel má právo blokovat přístup třetím osobám k těm informacím o Uživateli, které jsou o Uživateli v rámci jeho Profilu na Portálu zveřejněny, pokud se Provozovatel důvodně domnívá, že jsou tyto informace nepravdivé, nepřesné, zavádějící či nevhodné (např. pokud nesouvisejí s poskytováním mediačních služeb nebo služeb v oblasti vzdělávání v mediaci, pokud jsou to informace smyšlené, zjevně nepravdivé, vulgarismy apod.).
  9. Provozovatel neodpovídá za ztrátu či poškození dat, údajů a informací, které tvoří obsah Profilu Uživatele, pokud tato ztráta nebo poškození byla způsobena zásahem vyšší moci, technickým výpadkem, virem či jiným útokem proti Portálu, případně jakýmkoliv protiprávním činem třetí osoby. Uživatel bere na vědomí doporučení Provozovatele, aby si data, údaje a informace, které jsou součástí jeho Profilu a které Uživatel považuje za důležité a významné, pravidelně zálohoval tak, aby Uživatel zabránil jejich ztrátě či poškození.
  10. Uživatel bere na vědomí, že při zrušení Osobní sekce dojde k vymazání Profilu a veškerých informací a dokumentů, které byly na Profilu zveřejněny.
  11. Uživatel nesmí informace o jiných Uživatelích zveřejněné na Portálu jakkoliv komerčně využívat nebo poskytovat třetím osobám. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení Smlouvy.
  12. Pokud Uživatel nebude v rámci plnění Smlouvy poskytovat Provozovateli dostatečnou součinnost, zejména při uvádění úplných, pravdivých a včasných informací potřebných ke správě Profilu, je porušení této povinnosti považováno za podstatné porušení Smlouvy. 
 1. Komunikace
  1. Vzájemná komunikace Uživatele a Provozovatele probíhá primárně prostřednictvím Portálu, případně emailem na adrese info@mediace.cz. Provozovatel si vyhrazuje právo kontaktovat Uživatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v jeho Profilu.
  2. Písemně může Uživatel kontaktovat Provozovatele na adrese uvedené na Portálu. Provozovatel může písemně kontaktovat Uživatele prostřednictvím kontaktních údajů a adresy uvedené na Profilu.

II. Uzavření smlouvy, práva a povinnosti stran

 1. Uzavření smlouvy
  1. Provedením registrace, vyplněním Profilu a jeho odesláním (potvrzením), stvrzením přijetí těchto VOP je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena Smlouva o užívání Portálu www.mediace.cz (dále jen „Smlouva“), když podmínky tohoto užívání a práva a povinnosti smluvních stran jsou vymezeny těmito VOP, které tvoří nedílnou součást Smlouvy.
  2. Uzavřením Smlouvy se Provozovatel zavazuje, že po dobu jednoho roku (12 měsíců) neomezeně zpřístupní třetím osobám na Portálu Profil Uživatele a bude Uživateli po celou dobu poskytovat technickou podporu v souvislosti se zpřístupněním, případně i obsahem jeho Profilu.
 1. Ukončení smlouvy
  1. Uživatel je oprávněn požádat o prodloužení zveřejnění Profilu o další rok, a to i opakovaně. Podmínky uzavření Smlouvy zůstávají v takovém případě nezměněny. Práva a povinnosti stran se řídí aktuálním zněním VOP ke dni uzavření Smlouvy.
  2. Zrušením Profilu na žádost uživatele ve smyslu čl. I odst. 2.4 těchto VOP zaniká Smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem, a to ke dni, kdy Provozovatel žádosti Uživatele o zrušení Profilu vyhoví.
  3. Smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem zaniká též:
   1. uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
   2. dohodou stran,
   3. zrušením Profilu a Osobní sekce Uživatele Provozovatelem, kdy Smlouva a tyto VOP Provozovateli takové právo svěřují.
 1. Mlčenlivost
  1. Uživatel a Provozovatel se zavazují zachovávat mlčenlivost o informacích, které označí Uživatel nebo Provozovatel za důvěrné (dále jen „Důvěrné informace“). Za Důvěrné informace se považují i jakékoliv rozmnoženiny informací, poznámky a výpisy, vytvořené z těchto dat či údajů. Za Důvěrné informace se nepovažují informace veřejně dostupné.
  2. Zachováním mlčenlivosti se pro účely těchto VOP rozumí, že Důvěrné informace nebudou sděleny ani k nim nebude umožněn přístup třetím osobám, ani je kterákoliv ze stran nevyužije ve svůj prospěch, nebo ve prospěch třetích osob.
  3. Porušením povinnosti mlčenlivosti není:
   1. zpřístupnění důvěrných informací v rozsahu nezbytném pro ochranu či vymáhání práv a nároků dotčené osoby,
   2. zpřístupnění důvěrných informací právním, daňovým či obdobným poradcům, jsou-li tyto osoby vázány zákonnou či smluvní povinností mlčenlivosti;
   3. zpřístupnění důvěrných informací orgánům veřejné moci, je-li k jejich zpřístupnění příslušná osoba povinna.
  4. Zánikem účinnosti Smlouvy nezaniká povinnost smluvních stran chránit Důvěrné informace v souladu s právními předpisy, zejména pokud je Důvěrná informace též obchodním tajemstvím.

III. Ustanovení závěrečná

 1. Závěrečná ustanovení
  1. Právní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem se řídí právním řádem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
  2. Ukáže-li se některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto takových ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ani účinnost ostatních ustanovení.
  3. Případné spory vzniklé ze Smlouvy mezi Uživatelem a Provozovatelem se zavazují strany řešit především vzájemnou dohodou s využitím mediace.
 1. ÚČINNOST VOP
  1. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.