JUDr. Václav Cidlina

Cidlina
Tisk Facebook Twitter Google+ Linkedin

Kontakt

JUDr. Václav Cidlina
Masarykova 998/31
40001 Ústí nad Labem

+420604692211

advokat@vaclavcidlina.com

www.vaclavcidlina.com

  • Občanskoprávní spory
  • Obchodní spory
  • Pracovněprávní spory
  • Rodinné spory
  • Ostatní spory
  • Ústecký kraj
  • Zapsaný mediátor
  • Angličtina
  • Němčina

Působím nejen jako advokát, ale i jako zapsaný mediátor. Mediací se dle § 2 písm. a) zák. č. 202/2012 Sb. (zákon o mediaci) rozumí postup při řešení konfliktu za účasti jednoho nebo více mediátorů, kteří podporují komunikaci mezi osobami na konfliktu zúčastněnými tak, aby jim pomohli dosáhnout smírného řešení jejich konfliktu uzavřením mediační dohody.

Při výkonu mediace pomáhám stranám konfliktu nalézt řešení ze situace, kdy si strany mnohdy myslí, že nic jiného než soudní postup ve věci již nepřipadá v úvahu. Stranám přitom pomáhám řešit otázky, ke kterým by v rámci soudního řízení neměly žádný prostor, čímž jim ostatně pomáhám narovnat i jejich celkové vztahy, což se někdy ukazuje být důležitější, než samotné věcné a právní řešení sporu.

Mediace je přitom proces dobrovolný, kdy vstup do mediace a setrvání v ní je zcela v rukou všech stran. Nejsem soudce, ani rozhodčí, stranám řešení nenavrhuji, nýbrž pomáhám nalézt.

Ostatně i samotná dohoda, kterou strany přede mnou případně uzavřou, je zcela jejich vlastním dílem, já sám autoritativně výsledek neurčuji. Strany mají posléze možnost tuto dohodu nechat schválit soudem.

Při výkonu mediace tedy postupuji jako zcela neutrální, nestranná a nezávislá osoba. Dále jsem vázán mlčenlivostí, což znamená, že cokoliv se od stran v rámci mediace dozvím, nesmím žádné třetí osobě sdělit.

Jako zapsaný mediátor působím od roku 2017 a zaměřuji se zejména na občanskoprávní spory, tedy zejména na řešení sporů ze smluvních závazků.

S mediací mám pozitivní zkušenosti, kdy první setkání se stranami převážně vede k uzavření smlouvy o provedení mediace, která opět vede minimálně ke konstruktivní debatě všech stran, ne - li dokonce k uzavření mediační dohody. Zatím však soudy nevyužívají možnost nařízení prvního setkání tak, jak by dle mého názoru mohly, v tomto směru věřím ve zlepšení a zároveň apeluji na zákonodárce, aby tento institut povinného prvního setkání s mediátorem ponechal i v novém občanském soudním řádu, když v konečném důsledku toto setkání vede k rychlejšímu řešení sporů a zároveň k odbřemenění soudů.

Mezi velké plusy mediace řadím neformálnost, neveřejnost a také to, že se uzavřením smlouvy o provedení mediace staví promlčecí a prekluzivní lhůty. Rovněž může být mediační dohoda předložena ke schválení soudu, který tak musí učinit do 30 dnů od zahájení smírčího řízení za 500 Kč bez zřetele na hodnotu sporu, tedy taková dohoda může být zajímavou alternativou i k notářskému zápisu s přímou vykonatelností.

Za mediaci účtuji hodinově, přičemž za jednu hodinu provádění mediace účtuji 1.000 Kč až 2.000 Kč + DPH 21 %, a to podle složitosti případu, přičemž tuto odměnu hradí všechny strany společně a poměrně.