Mediační snahy Vatikánu ve Venezuele - Snahy o zlepšení politické situace a ochrany lidských práv

V zemi jsou omezována základní lidská práva, dochází k cenzuře tisku, stíhání kritiků současné vlády a ochránců lidských práv, zatýkaní opozičních politiků, zneužívání policie k bití vězňů a popření přístupu k řádnému soudnímu procesu.V tomto jihoamerickém státě probíhá i humanitární krize z důvodu nedostatku přístupu k základním lékům a potravinám. Jako řešení této situace se nabízí mezinárodní mediace.

Venezuela se nachází na prahu politické, společenské a ekonomické krize, která eskalovala za vlády prezidenta Nicoláse Madury, když vládnoucí strana pozastavila snahy opozice vyvolat referendum o odvolání venezuelského prezidenta z funkce.[1] V zemi jsou omezována základní lidská práva, dochází k cenzuře tisku, stíhání kritiků současné vlády a ochránců lidských práv, zatýkaní opozičních politiků, zneužívání policie k bití vězňů a popření přístupu k řádnému soudnímu procesu.[2] V tomto jihoamerickém státě probíhá i humanitární krize z důvodu nedostatku přístupu k základním lékům a potravinám.[3] Jako řešení této situace se nabízí mezinárodní mediace.

Mezinárodní mediace se může týkat takových oblastí, jako například mezinárodního obchodu, státních hranic, nerostných zdrojů, ale i lidských práv a politické situace.[4] Podstatou mezinárodní mediace je proces dialogu, pokojného vyjednávání a mimosoudního řešení sporů, ve kterém třetí strana pomáhá dvěma a více stranám konfliktu (národům, státům, etnickým skupinám, atp.) s jejich souhlasem vypracovat vzájemně přijatelnou dohodu. Tímto lze předcházet konfliktu, zvládnout a vyřešit ho.[5] I přesto, že se mezinárodní mediace stala velmi důležitým nástrojem řešení mezinárodních konfliktů a základní principy mezinárodní mírové mediace byly zakotveny v Chartě Organizace spojených národů (OSN).[6] Až do roku 2012 neexistovala žádná koherentní koncepce a strategie postupu a pravidel mezinárodní mediace. Proto bylo velmi náročné řešit konflikty, jako například ten výše zmíněný, pomocí mediace komplexně a na mezinárodní úrovni.

Mezinárodní mediace se ale začala částečně rozvíjet už před rokem 2012. V roce 2006 byl sestaven Útvar mediační podpory (Mediation Support Unit) v Odbor pro politické otázky OSN, který podporuje mezinárodní mediátory prostřednictvím školení, poradenství, výzkumu a institucionálních znalostí.[7] V následujících letech byl sestaven Pohotovostní tým mediačních expertů pro rychlé nasazení v konfliktních oblastech; Vědecká poradní rada OSN pro mediaci; několik tréninkových programů, včetně UN High Level Mediation Course. Byl zahájen provoz speciální webové stránky s názvem UN Peacemaker.[8]

V oblasti lidských práv byly principy mediace a mírového řešení sporů integrovány do důležitých regionálních i celosvětových lidskoprávních dokumentů. Viz například článek 48(1)(f) Americké úmluvy o lidských právech[9], článek 39 Evropské úmluvy o lidských právech[10], článek 41(1)(e) Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.[11] Přesto byly obory řešení konfliktů a lidská práva v minulosti zpracovávány samostatně jak v literatuře, tak v praxi.

Významným milníkem v oblasti mezinárodní mediace bylo schválení Pokynů OSN pro efektivní mediaci (Pokyny) 13. září 2012 na zasedání Valného shromáždění rezolucí číslo A/66/811, ve kterých je zakomponována i problematika ochrany lidských práv.[12] Pokyny OSN pro efektivní mediaci jsou prvním normativním rámcem pro mediaci vydaným OSN, jehož cílem je popsat přístup OSN k mediaci, zvýšit efektivitu mediace a poskytnout návod na to, jak postupovat při mezinárodní mediaci. Pokyny z roku 2012 jsou zásadním krokem v tvorbě normativního systému mezinárodní mediace, avšak významnou roli při řešení konfliktu hraje i spolupráce a podpora mediačních snach napříč mezinárodním společenstvím. Je potřeba propojit řešení konfliktů a podporu a rozvoj základních lidských práv tak, aby bylo možné urovnat spory pomocí mediace efektivně a nalézt dlouhodobé a stabilní řešení. Pokyny odrážejí vyvíjející se myšlení a měnící se architekturu systému mediace a mezinárodního míru tím, že podporují integraci a uznání existence více subjektů podílejících se na budování míru, včetně subjektů občanské společnosti a žen, což bylo velkým krokem kupředu v oblasti lidských práv a mediace.[13]

V případech, kdy je celá společnost ve státě silně rozpolcena, není možno mediaci provádět ze spodu, skrze občanskou společnost, ale je třeba, aby mediaci vykonal subjekt zvenčí. Zprostředkování nemusí být vykonáváno pouze skrze představitele OSN, ale i další subjekty, jako například neutrální státy nebo instituce.[14] Toto je případ Venezuely, kde se mediace ujali přímo představitelé Vatikánu.

Jedním z největších problémů mediace je obecně nedostatek mezinárodní podpory pro programy mediace v oblasti lidských práv. To, že se do řešení venezuelské krize zapojilo i mezinárodní společenství, poukazuje na její závažnost. Ernesto Samper, jakožto představitel UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) a další tři bývalí vysocí státní představitelé - José Luis Rodríguez Zapatero ze Španělska, Martin Torrijos z Panamy a Leonel Fernandez z Dominikánské republiky – se snažily již měsíce přivést obě strany k jednacímu stolu a začít řešit nastalou krizi v zemi pomocí negociace a mediace.[15] Cílem snah o uskutečnění mediace bylo vytvořit atmosféru důvěry, překonat boj vlády a opozice, opětovně pevně zakotvit demokratické principy a základní lidská práva v zemi a podpořit mechanismus, který zajistí mírové a dlouhodobé řešení sporu.[16]

Snahy se staly úspěšnými, až když v srpnu tohoto roku Vatikán potvrdil, že jsou jeho zástupci připraveni mediovat jednání mezi vládnoucí stranou a opozičními silami.[17] Zapojení Vatikánu do mírového procesu nebylo náhodné a navazovalo na předchozí úspěchy na poli mediace. Papež František hrál klíčovou roli při sbližování Kuby a Spojených států, stejně tak i v případě mírových jednání v Kolumbii potvrdil svoji zásadní úlohu ve světě diplomacie. Papež František je pragmatickým diplomatem, ale má určité zásady a není snadné ho zastrašit, což jej dělá úspěšným při řešení mezinárodních konfliktů.[18]

Mediátorem, který reprezentoval Vatikán během prvního jednání, byl argentinský arcibiskup Monsignor Emil Paul Tscherring. Tscherring byl na poslední chvíli ustanoven jako dočasná náhrada za Monsignora Claudio Maria Celliho, který se v době první schůzky nacházel v Číně, a který později převzal roli Tscherringa.[19]

První schůzka proběhla 30. října 2016 na ostrově Isla de Margarita, kde se sešly tři ze čtyř hlavních opozičních stran s významnými představiteli vlády a mediátory z Vatikánu a UNASURu. Již během tohoto mediačního setkání bylo dosaženo určitého pokroku. „Vláda propustila několik osob, které opozice považovala za politické vězně a odvolala plánovanou demonstraci proti prezidentu Madurovi, při které hrozilo vysoké riziko násilí a krvavých bojů.“[20]

Další jednání mezi stranami proběhlo 11. listopadu 2016. Mezitím vznikly čtyři pracovní skupiny, kterým předsedají externí mediátoři. První skupina bude řešit právní otázky a národní suverenitu; druhá lidská práva, spravedlnost a usmíření; třetí socio-ekonomickou krizi a čtvrtá budování důvěry a nadcházející volby.[21] „Představitelé stran se dohodly, že budou ve státě Amazonas uspořádány volby, ve kterých budou nahrazeni tři poslanci Národního shromáždění, kteří byli zbaveni mandátu za údajné obchodování s hlasy.“[22] V rámci mediačních jednání též byla zdůrazněna autonomie venezuelské vlády, nutnost překonání patové situace v politice, zapříčiněné rozhodnutím Vrchního soudu, který anuloval rozhodnutí Národního shromáždění o konání referenda a boj s humanitární krizí v zemi.[23]

Zpomalením úspěšných mediačních snah bylo až prohlášení koaličního šéfa Jesus "Chuo" Torrealba, který prohlásil, že se dne 6. prosince 2016 opozice nezúčastní mediačních a negociačních jednání. Od tohoto prohlášení nedošlo k významnějším změnám v řešení politické krize.[24]

Rozhodnutí Vatikánu podpořit mediační proces ve Venezuele bylo zásadním krokem, jednak v nalezení řešení konfliktu, ale i pro posílení mezinárodní spolupráce v oblasti mezinárodní mediace obecně. Díky morální autoritě papeže a zapojení Vatikánu do mediačního procesu v katolické zemi, jakou je Venezuela, bude pro obě strany složitější od jednání odejít a šance na vyřešení konfliktu mírovou cestou se značně zvýší. Je třeba jednat rychle a v případě Venezuely, kdy ani jedna ze stran a priori nehledá řešení přijatelné pro obě strany, je tento proces komplikovaný.[1]   Chile, the Vatican, and Venezuela. Human Rights Watch. 2016. Accessed December 11, 2016.https://www.hrw.org/news/2016/11/06/chile-vatican-and-venezuela.
[2]     Venezuela 2015/2016. Venezuela 2015/2016. Accessed February 08, 2017. https://www.amnesty.org/en/countries/ americas/venezuela/report-venezuela/.
[3]    Venezuela: Stubborn politics accelerate catastrophic humanitarian crisis." Venezuela: Stubborn politics accelerate catastrophic humanitarian crisis. Accessed January 03, 2017. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/06/venezuela-stubborn-politics-accelerate-catastrophic-humanitarian-crisis/.
[4]     Bercovitch, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1996. pg. 3-4.
[5]     Greig, J. Michael, and Paul F. Diehl. International mediation. Cambridge, UK: Polity, 2012.
[6]    United Nations, Charter of the United Nations, 24 October 1945, 1 UNTS XVI, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3930.html. Accessed 3 January 2017, čl. 2 odst. 3 a čl. 33.
[7]     Mediation Support Overview | UN Peacemaker. United Nations. Accessed January 03, 2017. http://peacemaker.un.org/mediation-support.
[8]     UN Peacemaker. United Nations. Accessed December 23, 2016. http://www.peacemaker.un.org/.
[9]  American Convention on Human Rights Pact of San Jose, Costa Rica. Accessed December 23, 2016. http://www.oas.org/dil/treaties_b-32_american_convention_on_human_rights.pdf.
[10]   Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html. Accessed 3 January 2017.
[11]   UN General Assembly, International Covenant on Civil and Political Rights, 16 December 1966, United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171, available at: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3aa0.html. Accessed 3 January 2017.
[12]  UN General Assembly, UN Guidance for Effective Mediation, United Nations Guidance for Effective Mediation, available at: http://peacemaker.un.org/guidance-effective-mediation. Accessed 3 January 2017.
[13]   Ibid.
[14]   Bercovitch, Jacob. Resolving international conflicts: the theory and practice of mediation. Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1996. pg 6.
[15] Zapatero, mediador en Venezuela en pleno despliegue militar. ELMUNDO. 2016. Accessed January 03, 2017. http://www.elmundo.es/internacional/2016/05/17/573a271046163f583d8b4651.html.
[16]   Vatican called in to mediate in Venezuela talks. CNN. Accessed January 03, 2017. http://edition.cnn.com/2016/10/25/americas/venezuela-government-opposition-talks/.
[17] Venezuela’s Government Accepts Proposal for Vatican Mediation in Crisis. CatholicHeraldcouk. Accessed December 11, 2016. http://www.catholicherald.co.uk/news/2016/07/25/venezuelas-government-accepts-proposal-for-vatican-mediation-in-crisis/.
[18]   Herrero, Ana Vanessa, and Elisabeth Malkin. Vatican to Act as Mediator Between Venezuela’s Dueling Sides. The New York Times. 2016. Accessed December 11, 2016. http://www.nytimes.com/2016/10/25/world/americas/venezuela-nicolas-maduro-pope-francis.html.
[19]   Herrero, Ana Vanessa, and Elisabeth Malkin. Vatican to Act as Mediator Between Venezuela’s Dueling Sides. The New York Times. 2016. Accessed January 03, 2017. http://www.nytimes.com/2016/10/25/world/americas/venezuela-nicolas-maduro-pope-francis.html.
[20]   Weisbrot, Mark. Vatican Mediation In Venezuela Changes Political Equation For Washington. The Huffington Post. Accessed December 11, 2016. http://www.huffingtonpost.com/mark-weisbrot/vatican-mediation-in-vene_b_12850024.html.
[21]   Crooks, Nathan. Venezuela Rhetoric to Be Damped as Government And Foes Talk. Bloomberg.com. October 30, 2016. Accessed February 08, 2017. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-10-31/venezuela-government-opposition-meet-for-exploratory-dialogue.          
[22]   Brodzinsky , Sibylla. Progress on resolving Venezuela crisis. PressReader.com - Connecting People Through News. Accessed February 08, 2017. https://www.pressreader.com/uk/the-guardian-weekly/20161118/281513635735964.
[23]  Venezuela′s government, opposition reach initial agreements. Fox News. Accessed February 08, 2017. http://www.foxnews.com/world/2016/11/12/venezuela-government-opposition-reach-initial-agreements.html.
[24] Venezuela Opposition Walks Out of Vatican-Mediated Dialogues." Bloomberg.com. Accessed December 11, 2016. https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-12-06/venezuela-opposition-walks-out-of-vatican-sponsored-negotiations.